Προκήρυξη μίας θέσης υποψήφιου διδάκτορα

Θέμα: Βιολογική συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων και απαερίων καύσης για παραγωγή πράσινης ενέργειας

Περίληψη:
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η κάλυψη του κενού μεταξύ της πειραματικής ανάπτυξης και του σχεδιασμού συστημάτων συνεχούς λειτουργίας. Αντικείμενο και στόχος της διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη, η πιλοτική μελέτη και η παραμετροποίηση των λειτουργικών συνθηκών μιας καινοτόμου, καθαρής τεχνολογίας παραγωγής πράσινης ενέργειας από συγκεκριμένα, τροποποιημένα αυτότροφα κυανοβακτήρια (modified Synechococcus sp. PCC 7942, “PAMCOD”), τα οποία θα χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα για την ανάπτυξή τους υγρά απόβλητα (ΥΑ) σε συνδυασμό με απαέρια διεργασιών καύσης.
Θα μελετηθούν τα αυτότροφα κυανοβακτήρια ως προς την απομάκρυνση του αζωτούχου και φωσφορικού ρυπαντικού φορτίου των ΥΑ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση/απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που προέρχεται από απάερια καύσης ορυκτών καυσίμων ή/και βιομάζας.. Με την αξιοποίηση του υποστρώματος σύνθεσης θα παράγεται βιομάζα από κυανοβακτήρια, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για την παραγωγή διάφορων μορφών πράσινης ενέργειας (βιοκαύσιμα, βιοαέριο, βιο-υδρογόνο).

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα