Προκήρυξη μίας θέσης υποψήφιου διδάκτορα

Θέμα: Καθαρισμός και Αξιοποίηση του Βιοαερίου για Παραγωγή Υδρογόνου

Περίληψη:
Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση (i) προσροφητικών μέσων για απομάκρυνση κυρίως του υδροθείου (H 2 S) ή και άλλων θειούχων ενώσεων, (ii) καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για παραγωγή υδρογόνου (H 2) μέσω των αντιδράσεων αναμόρφωσης από το παραγόμενο μέσω αναερόβιας χώνευσης βιο-αέριο.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα