Προκήρυξη μίας θέσης υποψήφιου διδάκτορα

Θέμα: Χρήση συνθετικών υδρόφιλων πολυμερών στην τεχνολογία υδρογονανθράκων

Περίληψη:
Στα υγρά καύσιμα diesel, κηροζίνη, βενζίνη, Ντήζελ ναυτιλίας και biodiesel προτείνεται η μελέτη της δυνατότητας βελτιστοποίησης των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων με τη χρήση συνθετικών υδρόφιλων πολυμερών. Προτείνεται η μελέτη της χρήσης των πολυμερών στα καύσιμα ώστε να μειωθεί το ποσοστό υγρασίας που έχουν γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την γενικότερη βελτίωση και των άλλων των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων όπως σημείο ανάφλεξης, αγωγιμότητα, πυκνότητα, ιξώδες θερμαντική ικανότητα. Με τον τρόπο η καύση του τελικού καυσίμου θα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό τέλεια με λιγότερο ρυπαντικό φορτίο για το περιβάλλον και με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Η υγρασία που περιέχεται στα καύσιμα είναι υπεύθυνη για μια σειρά προβλημάτων τόσο σε επίπεδο καύσης, όπου παρεμποδίζεται η επίτευξη συνθηκών τέλειας καύσεως με αποτέλεσμα να παράγεται στα προϊόντα της καύσης μεγαλύτερο ποσοστό άκαυστων υδρογονανθράκων, CO, C, όσο και σε επίπεδο μηχανών καύσεως για την ομαλή πορεία της καύσης και την ελαχιστοποίηση ρύπανσης που οφείλεται σε αυτούς.
Η απομάκρυνση της υγρασίας και η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των καυσίμων δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά ως προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον με αισθητά μειωμένη την εκπομπή ρύπων, δίνοντας έτσι μια πρόταση στο έντονο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αυξημένη χρήση τους σήμερα. Η ιδιότητα που θα μελετηθεί στα υδρόφιλα πολυμερή είναι ακριβώς η αλληλεπίδραση πολικών τους ομάδων με τα μόρια νερού ώστε το όλο σύμπλεγμα να μπορεί να απομακρύνεται με τεχνική διήθησης. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα