Ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής για το 2022

ΕΔΙΠ_ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
ΕΔΙΠ_ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΔΙΠ_ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
ΕΔΙΠ_ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ_ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ