Ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής για το 2022

ΕΤΕΠ_ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
ΕΤΕΠ_ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΕΤΕΠ_ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
ΕΤΕΠ_ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ_ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ