Ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για το διάστημα από 01-01-2022 μέχρι 31-12-2022.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ