Δήλωση κατεύθυνσης

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του 4ου έτους να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr) τη συνημμένη Αίτηση Δήλωσης Κατεύθυνσης. Υπενθυμίζεται ότι για τη λήψη του διπλώματος Χημικού Μηχανικού οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν υποχρέωση να περάσουν εννέα (9) μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης, από τα οποία ένα (1) ή δυο (2) μπορεί να είναι και από άλλη κατεύθυνση.

Την ίδια αίτηση μπορούν να συμπληρώσουν και οι φοιτητές του 5ου ή και μεγαλύτερου έτους που επιθυμούν να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023, όπου εμφανίζονται τα μαθήματα για κάθε κατεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλους του φοιτητές λήγει στις 24-02-2023. Θα υπάρξει διαδικτυακή συνάντηση με τη Γραμματεία του Τμήματος με θέμα (εκτός των άλλων) τις κατευθύνσεις, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Αίτηση Δήλωσης Κατεύθυνσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ_2022-2023_Ανάρτηση