Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο το ιδρυματικό τους email για την επικοινωνία τους με τη Γραμματεία του Τμήματος. Για τυχόν απορίες σχετικά με την ενεργοποίηση – χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού, οι φοιτητές θα αναζητούν τις σχετικές οδηγίες στην παρακάτω ιστοσελίδα:

Υπηρεσίες

 

Επίσης, έπειτα από τις σχετικές οδηγίες του Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Απαγορεύεται η χορήγηση πληροφοριών σε πρόσωπα τρίτα ανεξάρτητα αν αυτοί είναι γονείς ή συγγενείς, διότι αυτό απαγορεύεται από την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  2. Σε περίπτωση που ο καλών επιμείνει:
    • Αν διαθέτει εξουσιοδότηση τότε εξυπηρετείται
    • Στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ότι πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής σε φυσική μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή καταλλήλως ψηφιακά υπογεγραμμένη από το gov.gr. H αίτηση θα διαβιβαστεί στον ΥΠΔ για αν εξεταστεί η νομιμότητα του αιτήματος και σε περίπτωση που κριθεί νόμιμη τότε για η απάντηση θα ενημερωθεί και το εμπλεκόμενο φυσικό πρόσωπο.