Μετεγγραφές 2022-2023

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από  Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και των ενστάσεων το Υπουργείο θα αποστείλει στις Γραμματείες των Τμημάτων τα αποτελέσματα.

Η Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών μόλις παραλάβει τα αποτελέσματα θα ξεκινήσει τη διαδικασία διαγραφής των φοιτητών/-τριών που δικαιούνται μετεγγραφή και την αποστολή των Πιστοποιητικών Διαγραφής στα Τμήματα υποδοχής και στους ίδιους τους φοιτητές/τις φοιτήτριες. Οι φοιτητές/-τριες που επιθυμούν να διαγραφούν πρέπει να αποστείλουν οπωσδήποτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (ταχυδρομικά ή με κούριερ ή ιδιοχείρως) στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ακυρωθεί. Η Γραμματεία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει σε ποιο στάδιο είναι η έγκριση ή η παραλαβή της ταυτότητας:

  • Αν η ταυτότητα έχει παραληφθεί, πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφεί στη Γραμματεία, όπως περιγράφεται παραπάνω.
  • Αν η ταυτότητα είναι έτοιμη για παραλαβή από το φοιτητή/τη φοιτήτρια, τότε θα πρέπει να την παραλάβει και να την επιστρέψει στη Γραμματεία.
  • Αν η ταυτότητα βρίσκεται στο στάδιο της διόρθωσης ή έχει απορριφθεί ή δεν είναι ακόμη για παραλαβή από το φοιτητή/τη φοιτήτρια, τότε θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία.

Αν κάποιος φοιτητής/ κάποια φοιτήτρια δεν επιθυμεί να μετεγγραφεί στο νέο Τμήμα, θα πρέπει άμεσα να το δηλώσει στη Γραμματεία, με email στο chemeng@uowm.gr.

Σε όλους τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες έχουν αποσταλεί από τις 04-10-2022 στο ιδρυματικό του email: α) οι Βεβαιώσεις Σπουδών, στις οποίες αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής στο ΑΕΙ και β) στους άντρες και το Πιστοποιητικό Στρατολογίας. Για την αναζήτηση των μηνυμάτων του ιδρυματικού email οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα εισάγουν τα στοιχεία τους (email και κωδικό) στη σελίδα: https://webmail.uowm.gr/roundcube/

Επισημαίνεται και πάλι ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται αποκειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο από το ιδρυματικό email στο chemeng@uowm.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, οι φοιτητές/-τριες θα απευθύνονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης: https://helpdesk.uowm.gr/