Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Αναμόρφωση του βιοελαίου παρουσία ατμού με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή υδρογόνου» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ 657Τ469Β7Κ-Β7Ζ

657Τ469Β7Κ-Β7Ζ