Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Εναρμονισμένο βέλτιστο μοντέλο συλλογής, σήμανσης, και διαχωρισμού οργανικών αποβλήτων, μελέτη περίπτωσης τα υπολείμματα τροφίμων και η συμβολή του στην κυκλική οικονομία»

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 729/01-02-2022 προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Εναρμονισμένο βέλτιστο μοντέλο συλλογής, σήμανσης, και διαχωρισμού οργανικών αποβλήτων, μελέτη περίπτωσης τα υπολείμματα τροφίμων και η συμβολή του στην κυκλική οικονομία».

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ

729-01.02.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ