Προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες και Συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές και εναλλακτικά καύσιμα»

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας κενής οργανικής θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεργασίες και Συστήματα για ενεργειακές εφαρμογές και εναλλακτικά καύσιμα» (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ 28987)

ΘΕΣΗ 28987. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ