Προκήρυξη μιας θέσης ερευνητή μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης ερευνητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων συνθετικών οδών προς ανάπτυξη και αξιολόγηση καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή Η2 μέσω της αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΧΜ