Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών στην υπ’ αριθμ. 77/20-04-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσής του αποφάσισε τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για την κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως και Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως καθώς και Ισοτίμων Σχολών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και θα πραγματοποιηθούν αρχές Δεκεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην σελίδα αυτή.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

1.Μαθηματικά

2.Φυσική

3.Χημεία

Η ύλη των μαθημάτων βρίσκεται εδώ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – Ποσοστό κατατάξεων

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ, απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, απόφοιτοι Ανώτερων Σχολών Διετούς Φοιτήσεως, Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Φοιτήσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων καθώς και κάτοχοι τίτλων ισοτίμων προς αυτά. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Α.Τ.Ε.Ι., Ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών.

 Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατά το χρονικό διάστημα 01.11.2021 – 15.11.2021 ταχυδρομικά (στη διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης τ.κ. 50100), ηλεκτρονικά (chemeng@uowm.gr) ή αυτοπροσώπως στις ώρες 11.00-13.00. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

1) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών,

2) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων,

3) Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).

Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εξωτερικού θα υποβάλλουν επί πλέον και Βεβαίωση Ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. ή από Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

Εξάμηνο κατάταξης

Όλοι οι  επιτυχόντες θα κατατάσσονται στο πρώτο (1ο) εξάμηνο σπουδών.

Πληροφορίες

Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, τηλέφωνο 24610-56654) καθημερινά 11:00 – 13:00 από τον Οκτώβριο 2021.